นำเข้าล่าสุด

การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์จังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เจ้าของผลงาน : ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
คำสำคัญ : เมืองท่องเที่ยว, ธุรกิจไมซ์, จังหวัดขอนแก่น, อาเซียน
วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562

การจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.มณฑา จำปาเหลือง
คำสำคัญ : ครูต้นแบบ, การสอนคิดเชิงเหตุและผล, ศตวรรษที่ 21, การจัดการความรู้
วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562

การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเชิงบูรณาการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
คำสำคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การเกษตร
วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 6,282 ครั้ง

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 5,947 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,482 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,052 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 5,028 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 4,903 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,679 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,464 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4,424 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 4,146 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

5,874 รายการ
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
435
นิติศาสตร์
21
ปรัชญา
255
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
37
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
297
วิทยาศาสตร์การแพทย์
700
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
383
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
994
สังคมวิทยา
561
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
422
เศรษฐศาสตร์
656

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710