นำเข้าล่าสุด

การพัฒนาแก้วคริสตัลปราศจากตะกั่วและการประดิษฐ์แก้วคริสตัลบาง

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด
คำสำคัญ : ปราศจากตะกั่ว, แก้วคริสตัล, กระจกเกรียบ
วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2560

การเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทับทิมและไพลินโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคชนิดลำไอออนระดับผู้ประกอบการ SMEs

เจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. ดวงแข บุตรกูล
คำสำคัญ : ทับทิม, ไพลิน, ไอออนอิมพลานเตชัน, เครื่องเรงอนุภาคลำไอออน, ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2560

รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำของผู้ใช้น้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เจ้าของผลงาน : กชกร เดชะคำภู
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, การพัฒนาการมีส่วนร่วม, โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2560

รายการยอดนิยม

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,189 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,040 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,026 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,958 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 2,788 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,770 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 2,453 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,319 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,195 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,152 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

3,301 รายการ
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
246
นิติศาสตร์
8
ปรัชญา
74
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
21
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
137
วิทยาศาสตร์การแพทย์
490
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
244
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
616
สังคมวิทยา
278
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
265
เศรษฐศาสตร์
320

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710