นำเข้าล่าสุด

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบหมักร่วมสู่ชุมชนเพื่อจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์
คำสำคัญ : ผลิตก๊าซชีวภาพแบบหมักร่วม, ขยะอินทรีย์, พลังงานสะอาด
วันที่เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย

เจ้าของผลงาน : อภิชญา อังคะวิภาต
คำสำคัญ : ชุมชนบางกอกน้อย, การออกแบบแอปพลิเคชั่น, การออกแบบกราฟิก, แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย

เจ้าของผลงาน : สุธีรา อะทะวงษา
คำสำคัญ : คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
วันที่เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 10,083 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 9,537 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 9,226 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 7,595 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 7,487 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 6,759 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 6,477 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,574 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 5,299 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 5,259 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

7,644 รายการ
ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
584
นิติศาสตร์
43
ปรัชญา
373
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
83
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
457
วิทยาศาสตร์การแพทย์
788
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
470
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
797
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
561
เศรษฐศาสตร์

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710