นำเข้าล่าสุด

การศึกษาและพัฒนาการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ่นโดย การให้คาปรึกษากลุ่มเชิงรุก

เจ้าของผลงาน : ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์
คำสำคัญ : การเผชิญปัญหาเชิงบวก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การให้คำปรึกษากลุ่มเชิงรุก นักเรียนวัยรุ่น
วันที่เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2560

การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

เจ้าของผลงาน : จิรภัทร ชีโพธิ์
คำสำคัญ : กุ้งก้ามแดง, อาหารกุ้ง
วันที่เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2560

เด็กโคราชเพาะกุ้งสวยงามขายสร้างรายได้หลักแสนบาท

เจ้าของผลงาน : สหัสวรรษ จงศุภวิศาลกิจ
คำสำคัญ : กุ้งเครฟิช, การเลี้ยงกุ้ง, กุ้งสวยงาม, เยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2560

รายการยอดนิยม

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,112 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,957 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,929 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,897 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 2,736 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,720 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 2,393 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,279 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,151 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,103 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

3,251 รายการ
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
242
นิติศาสตร์
8
ปรัชญา
73
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
19
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
134
วิทยาศาสตร์การแพทย์
486
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
244
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
614
สังคมวิทยา
275
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
259
เศรษฐศาสตร์
315

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710