นำเข้าล่าสุด

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชน: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง

เจ้าของผลงาน : กาญจนา ศรีสวัสดิ์
คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตรเสริม, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, นักศึกษาพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 29 สิงหาคม 2559

การแสดงออกของโปรตีนในปูทะเลที่มีอาการอกท้องแดงระยะแรก

เจ้าของผลงาน : ภัทราวดี ศรีมีเทียน และสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คำสำคัญ : ปูทะเล, อาการอกท้องแดง, acute phase protein
วันที่เผยแพร่ : 29 สิงหาคม 2559

ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวจากบ่อน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยงปลาภายใต้ความเข้มแสงและสภาวะแก๊สบรรยากาศที่ต่างกัน

เจ้าของผลงาน : นางสาวกิตติวรา แก้วศรีสุข
คำสำคัญ : การผลิตก๊าซไฮโดรเจน, สาหร่ายขนาดเล็ก, การเก็บเกี่ยวสาหร่าย, น้ำทิ้งฟาร์มปลา, Electro-coagulation-flotation (ECF)
วันที่เผยแพร่ : 29 สิงหาคม 2559

รายการยอดนิยม

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 1,848 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 1,781 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,710 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 1,704 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,698 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,434 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,420 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,404 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,381 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 1,347 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

1,725 รายการ
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
95
นิติศาสตร์
4
ปรัชญา
34
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
8
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
82
วิทยาศาสตร์การแพทย์
264
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
109
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
409
สังคมวิทยา
143
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
738
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
151
เศรษฐศาสตร์
136

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ EXPLORE

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710