นำเข้าล่าสุด

แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นของอัตลักษณ์ความเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก ในเขตสุขภาพที่ 5 ประเทศไทย (A Structural Equation Model of the Maternal Identity among Primiparous Teenage Mothers under the 5th Health Region Catchment Area of Thailand)

เจ้าของผลงาน : ดร.สุภาวดี พันธุมาศ
คำสำคัญ : อัตลักษณ์ความเป็นมารดา/ มารดาวัยรุ่น/ บุตรคนแรก/ การวิเคราะห์ปัจจัย/ แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น MATERNAL IDENTITY/ TEENAGE MOTHER/ PRIMIPAROUS/ FACTOR ANALYSIS/ STRUCTURAL EQUATION MODEL)
วันที่เผยแพร่ : 16 มกราคม 2562

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค และแบคทีเรียดื้อ ยาปฏิชีวนะบางชนิดจากราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกจากสาหร่ายทะเล

เจ้าของผลงาน : อามีนา สาแม
คำสำคัญ : ราเอนโดไฟท์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สาหร่ายทะเล แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
วันที่เผยแพร่ : 16 มกราคม 2562

นวัตกรรมคานไม้ไผ่ยักษ์

เจ้าของผลงาน : ดร. ชลีพรณ์ ธรรมพรรัมย์
คำสำคัญ : Dendrocalamus Giganteus, Mechanical properties, TDG beam, Flexural Resistance, Shearing Resistance, Deflection of beam
วันที่เผยแพร่ : 16 มกราคม 2562

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,284 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,871 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,458 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,260 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4,052 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,045 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 3,732 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 3,567 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,481 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,308 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

4,851 รายการ
ณ วันที่ 19 มกราคม 2562

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
353
นิติศาสตร์
11
ปรัชญา
181
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
29
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
210
วิทยาศาสตร์การแพทย์
608
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
332
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
892
สังคมวิทยา
445
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
344
เศรษฐศาสตร์
522

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710