นำเข้าล่าสุด

รูปแบบเชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการในโรงพยาบาลศูนย์

เจ้าของผลงาน : รุ่งทิวา บุญประคม
คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ, การพยาบาล, สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยต่อพยาบาลวิชาชีพ, การผสมผสานอัตรากำลัง, โมเดลสมการโครงสร้าง
วันที่เผยแพร่ : 23 เมษายน 2562

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

เจ้าของผลงาน : วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง, พฤติกรรมความตั้งใจ, การดูแลก่อนส่งถึงโรงพยาบาล, ความรอบรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง, BEFAST
วันที่เผยแพร่ : 23 เมษายน 2562

การศึกษาและพัฒนาชุดกระถางสำหรับการจัดสวนในพื้นที่จำกัดบนอาคารสูง

เจ้าของผลงาน : ชนกิตติ์ ธนะสุข
คำสำคัญ : การออกแบบชุดกระถาง, การจัดสวนบนอาคารสูง
วันที่เผยแพร่ : 23 เมษายน 2562

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,895 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,263 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,823 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,532 ครั้ง

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,481 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 4,332 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,326 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 4,313 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4,288 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 3,994 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

5,463 รายการ
ณ วันที่ 24 เมษายน 2562

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
398
นิติศาสตร์
20
ปรัชญา
229
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
31
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
252
วิทยาศาสตร์การแพทย์
670
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
368
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
973
สังคมวิทยา
509
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
401
เศรษฐศาสตร์
567

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710